KONTAKT

KONTAKT

  • SUNTAR Sp. z o.o.
    ul. Boya Żeleńskiego 5b
    33-100 Tarnów

NIP 873-10-03-891
REGON 850326858

Bank PEKAO S.A. I/O Tarnów
Numer konta 67 1240 1910 1111 0000 0898 1192

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000095808
Kapitał Zakładowy: 50.000,00 PLN
Kapitał Wpłacony: 50.000,00 PLN

NAPISZ DO NAS