Suntar background

POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH FIRMY SUNTAR SP. Z O.O.

Szanowni Państwo,
informujemy, że korzystając z naszych usług, powierzacie nam Państwo informacje, wśród których mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych. SUNTAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dba o Państwa prawo do prywatności i bezpieczeństwo powierzonych danych.
W niniejszej Polityce Prywatności znajdziecie Państwo nasze stanowisko w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o kliencie.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest SUNTAR Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie (33-100) przy ul. Boya Żeleńskiego 5b, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS 0000095808, NIP: 873-10-03-891 Regon: 850326858, Kapitał Zakładowy: 50.000,00 PLN. (zwanej dalej Spółka). Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na podany powyżej adres lub pod adresem email: adminRODO@suntar.pl
 2. Dane osobowe, podane przez klientów, przetwarzane są w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią.
 3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora danych polegają na realizacji zawartych przez Spółkę umów i oferowanych usług.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie, w jakim zostały one udostępniane przez Państwa.
 5. Udostępnione przez Państwa dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
 6. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych.
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  2. żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  3. żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
  6. przenoszenia Pani/Pana danych osobowych
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Udostępnione przez Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.